1 Ketika Yesus sedang lalu di suatu tempat, Dia terpandang seorang lelaki yang buta sejak lahir.
2 Para murid-Nya bertanya, “Rabbi, siapakah yang berdosa, orang itu atau ibu bapanya, maka dia dilahirkan buta?”
3 Yesus menjawab, “Bukan dosa dia dan bukan juga dosa ibu bapanya. Dia begitu supaya kuasa Allah dapat dinyatakan melaluinya.
4 Selagi siang, kita mesti melakukan tugas Dia yang telah mengutus-Ku. Malam akan tiba apabila seorang pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi.
5 Selama Aku di dunia, Akulah cahaya dunia.”
6 Selepas itu, Yesus berludah ke tanah untuk membuat tanah liat lalu menyapukannya pada mata orang itu.
7 Yesus berkata kepadanya, “Pergilah basuh mukamu di Kolam Siloam” (Siloam bererti “diutus” dalam bahasa Ibrani). Orang itu pun pergi membasuh muka. Apabila dia kembali, dia sudah dapat melihat.
8 Jiran tetangga dan semua orang yang tahu dia buta bertanya, “Bukankah orang ini yang selalu duduk meminta sedekah?”
9 Ada yang berkata, “Ya, dialah.” Ada pula yang berkata, “Bukan, hanya serupa dengannya.” Tetapi orang itu sendiri mengaku, “Akulah orang itu.”
10 Mereka bertanya kepadanya, “Bagaimanakah sekarang kamu dapat melihat?”
11 Dia menjawab, “Orang yang bernama Yesus telah membuat secebis tanah liat, disapukan-Nya ke mataku lalu berkata, ‘Pergilah basuh mukamu di Kolam Siloam.’ Sebaik-baik sahaja aku membasuh muka di kolam itu, aku pun dapat melihat.”
12 Mereka bertanya, “Di manakah orang itu?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu.”
13 Orang yang dahulunya buta itu dibawa mereka kepada orang Farisi.
14 Yesus telah membuat tanah liat dan menyembuhkan mata orang itu pada hari Sabat.
15 Orang Farisi menanya orang itu bagaimana dia dapat melihat. Jawabnya, “Dia menyapukan tanah liat pada mataku, lalu aku membasuh muka, dan kemudian aku dapat melihat.”
16 Sebilangan orang Farisi itu berkata, “Dia bukan daripada Allah, kerana Dia melanggar peraturan hari Sabat.” Tetapi ada pula yang berkata, “Kalau Dia orang berdosa, bagaimana Dia dapat melakukan mukjizat begini?” Dengan demikian timbullah perselisihan pendapat dalam kalangan mereka.
17 Orang Farisi bertanya lagi kepada orang yang dahulunya buta itu, “Kamu berkata Dia menyembuhkan matamu. Bagaimana pendapatmu tentang Dia?” Orang itu menjawab, “Dia seorang nabi.”
18 Orang Yahudi enggan percaya bahawa orang itu dahulu buta matanya. Oleh itu, mereka memanggil ibu bapanya.
19 Mereka bertanya, “Benarkah dia anak kamu yang buta sejak lahir? Bagaimana pula dia boleh celik?”
20 Ibu bapa orang itu menjawab, “Ya, benar dia anak kami yang buta sejak lahir.
21 Tetapi kami tidak tahu bagaimana dia dapat melihat sekarang dan siapa yang menyembuhkan matanya. Dia sudah dewasa, tanyalah dia. Dia dapat menjawab sendiri.”
22 Ibu bapa orang itu berkata demikian kerana takut akan orang Yahudi itu yang telah bersetuju bahawa sesiapa yang mengakui Yesus itu Kristus akan disingkirkan daripada saumaah .
23 Maka oleh itulah ibu bapanya berkata, “Dia sudah dewasa, tanyalah dia.”
24 Mereka pun memanggil orang itu lagi dan berkata, “Akuilah kemuliaan Allah! Kamu tahu Dia itu orang berdosa.”
25 Dia menjawab, “Sama ada Dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Yang kutahu, dahulu aku buta, sekarang aku dapat melihat.”
26 Mereka bertanya lagi, “Apa yang dibuat-Nya kepadamu? Bagaimana Dia mencelikkan matamu?”
27 Dia menjawab, “Aku telah pun memberitahumu, tetapi kamu tidak mendengar. Mengapakah kamu hendak mendengarnya lagi? Adakah kamu ingin menjadi murid-Nya juga?”
28 Mereka mencacinya dan berkata, “Kamulah murid-Nya. Kami murid Musa.
29 Kami tahu Allah berfirman kepada Musa. Orang itu, tiada siapa yang tahu dari mana Dia datang.”
30 “Hairan sekali,” kata orang yang dahulunya buta itu. “Kamu tidak tahu dari mana Dia datang, tetapi Dia telah mencelikkan mataku!
31 Kita tahu bahawa Allah tidak mendengar permintaan orang berdosa. Tetapi jika seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendak-Nya, Allah akan mendengar permintaannya.
32 Sejak permulaan dunia, belum pernah kedengaran kisah orang yang dapat mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir.
33 Jika orang itu bukan daripada Allah, tidaklah dapat Dia melakukannya.”
34 Mereka berkata kepadanya, “Kamu orang berdosa sejak lahir. Kamu hendak cuba mengajar kami?” Mereka pun menghalaunya keluar.
35 Yesus mendengar bahawa mereka telah menghalaunya keluar, dan selepas menemuinya, Dia bertanya, “Adakah kamu percaya kepada Anak Manusia?”
36 Orang itu menjawab, “Siapakah Dia, Tuan? Katakanlah kepadaku, supaya aku dapat percaya kepada-Nya.”
37 Yesus berkata, “Kamu sudah pun melihat-Nya. Dialah yang sedang bercakap denganmu sekarang.”
38 Orang itu berkata, “Ya Tuhan, aku percaya.” Dia pun sujud kepada Yesus.
39 Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia; supaya orang buta dapat melihat, manakala orang yang dapat melihat pula buta.”
40 Ketika orang Farisi di situ mendengar kata-kata Yesus, mereka bertanya kepada-Nya, “Adakah Kaumaksudkan kami juga buta?”
41 Yesus menjawab, “Kalaulah kamu buta, tidaklah kamu berdosa. Tetapi kamu berkata kamu dapat melihat, maka kamu tetap berdosa.”