Index | Index Adjective | Type Adjective: Prev # (259)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (595) Next # (7721)

Prev # (725)
Next # (727)
Strong#:726 // ymwra 'Arowmiy
Orig:adj // a clerical error for \\0130\\
NASB:==>q.v.
AV=1==>Syrian 1
Definition:
 1) Aramite, Syrian (Kethib), Edomite
    NASB:  XXX

Total: 1
CHECKED
Edom1·
UNCHECKED

Next # (727)
Prev # (725)