Back to #42
Go Up ↑ << Judges 5:12 >>  Compare ITL
Go Up ↑ << Judges 5:12 >>
KJV : Awake <05782> (8798), awake <05782> (8798), Deborah <01683>: awake <05782> (8798), awake <05782> (8798), utter <01696> (8761) a song <07892>: arise <06965> (8798), Barak <01301>, and lead thy captivity <07628> captive <07617> (8798), thou son <01121> of Abinoam <042>.
NASB : "Awake, awake, Deborah; Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and take away your captives, O son of Abinoam.
NASB# : "Awake<5782>, awake<5782>, Deborah<1683>; Awake<5782>, awake<5782>, sing<1696> a song<7892>! Arise<6965>, Barak<1301>, and take<7617> away your captives<7628>, O son<1121> of Abinoam<42>.
Bangunlah
bangunlah
Debora
Bangunlah
bangunlah
nyanyikanlah
suatu
lagu
Bangkitlah
Barak
dan
pimpinlah
para
tawananmu
wahai
anak
Abinoam
<5782> yrwe
(stir, lift....) up 40, awake 25 [v; 81]
<5782> yrwe
(stir, lift....) up 40, awake 25 [v; 81]
<1683> hrwbd
deborah 10 [n pr f; 10]
<5782> yrwe
(stir, lift....) up 40, awake 25 [v; 81]
<5782> yrwe
(stir, lift....) up 40, awake 25 [v; 81]
<1696> yrbd
speak 840, say 118 [v; 1143]
<7892> rys
song 74, musick 7 [n m, n f; 90]
<6965> Mwq
(stood, rise, etc...) up 240, arise 211 [v; 628]
<1301> qrb
Barak 13 [n pr m; 13]
<7628> hbsw
captivity 35, captive 10 [n m, n f; 49]
<7617> Kybs
(carry, take away,...) captive 37, (take, drive,...) away 8 [v; 47]
<1121> Nb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<42> Menyba
Abinoam 4 [n pr m; 4]