Back to #2600

Genesis 29:15
Maka berkatalah Laban kepada Yakub Patutkah kamu bekerja denganku secara percuma hanya kerana kamu saudaraku Katakanlah kepadaku apakah upah yang patut bagimu
<559> <3837> <3290> <3588> <251> <859> <5647> <2600> <5046> <0> <4100> <4909>
AV: And Laban <03837> said <0559> (8799) unto Jacob <03290>, Because thou [art] my brother <0251>, shouldest thou therefore serve <05647> (8804) me for nought <02600>? tell <05046> (8685) me, what [shall] thy wages <04909> [be]?
2 Samuel 24:24
Akan tetapi raja berkata kepada Arauna Jangan begitu kerana aku mahu membelinya daripada kamu dengan harga yang layak Aku tidak mahu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahku secara percuma Maka Daud membeli tempat pembantingan bijirin itu dengan lembu-lembunya pada harga lima puluh syikal perak
<559> <4428> <413> <728> <3808> <3588> <7069> <7069> <853> <4242> <3808> <5927> <3068> <430> <5930> <2600> <7069> <1732> <853> <1637> <853> <1241> <3701> <8255> <2572>
AV: And the king <04428> said <0559> (8799) unto Araunah <0728>, Nay; but I will surely <07069> (8800) buy <07069> (8799) [it] of thee at a price <04242>: neither will I offer <05927> (8686) burnt offerings <05930> unto the LORD <03068> my God <0430> of that which doth cost me nothing <02600>. So David <01732> bought <07069> (8799) the threshingfloor <01637> and the oxen <01241> for fifty <02572> shekels <08255> of silver <03701>.
1 Chronicles 21:24
Tetapi Raja Daud berkata kepada Ornan Jangan begitu kerana aku mahu membelinya daripadamu dengan harga penuh Aku tidak mahu mengambil milikmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau mempersembahkan korban bakaran yang kudapati secara percuma
<559> <4428> <1732> <771> <3808> <3588> <7069> <7069> <3701> <4392> <3588> <3808> <5375> <834> <0> <3068> <5927> <5930> <2600>
AV: And king <04428> David <01732> said <0559> (8799) to Ornan <0771>, Nay; but I will verily <07069> (8800) buy <07069> (8799) it for the full <04392> price <03701>: for I will not take <05375> (8799) [that] which [is] thine for the LORD <03068>, nor offer <05927> (8687) burnt offerings <05930> without cost <02600>.
Jeremiah 22:13
Malangnya orang yang membangunkan istananya dengan cara yang tidak benar dan bilik-bilik atas dengan cara yang tidak adil yang mengerah jirannya bekerja secara percuma tanpa memberikan upah kepada mereka
<1945> <1129> <1004> <3808> <6664> <5944> <3808> <4941> <7453> <5647> <2600> <6467> <3808> <5414> <0>
AV: Woe <01945> unto him that buildeth <01129> (8802) his house <01004> by <03808> unrighteousness <06664>, and his chambers <05944> by wrong <04941>; [that] useth his neighbour's <07453> service <05647> (8799) without wages <02600>, and giveth <05414> (8799) him not for his work <06467>;